Loading...

วิสัยทัศน์ของกองนิติการ

- เป็นศูนย์กลางปฏิบัติงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง เป็นธรรม มีมาตรฐานด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

พันธกิจของกองนิติการ

- เป็นศูนย์กลางดำเนินการ / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัย
- เป็นศูนย์กลางของการจัดทำกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ
- เป็นศูนย์กลางการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัย
- เป็นศูนย์กลางของการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของหน่วยงานต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรม
- ให้บริการทางด้านกฎหมายในเชิงรุก เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ