Loading...

เกี่ยวกับงานระเบียบและกฎหมาย

งานระเบียบและกฎหมาย

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการยกร่างกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัย ตรวจกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่ต้อง
นำเสนอสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีหรือกลั่นกรองเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบและกำกับดูแลการจัดทำกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย จัดทำเรื่องหารือประเด็นข้อกฎหมาย ไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการด้านอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ขั้นตอนการดำเนินงานการยกร่างและตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย

1. ส่วนงานที่ประสงค์จะให้มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดำเนินการจัดทำร่างบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ส่งมายังกองนิติการพร้อมหลักการและเหตุผลความจำเป็นในการที่จะออกหรือแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อประกอบการพิจารณา

2. งานระเบียบและกฎหมายดำเนินการตรวจสอบหรือยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งโดยในการพิจารณาจะคำนึงถึง หลักการ
และสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

    2.1 เหตุผลความจำเป็นในการที่จะออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง

    2.2 ความสัมพันธ์สอดคล้องกับกฎหมายแม่บทหรือข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นของมหาวิทยาลัย

    2.3 อำนาจในการออกข้อบังคับหรือคำสั่ง

    2.4 โครงสร้างและรูปแบบของร่างกฎหมาย

    2.5 ข้อกำหนดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ถ้อยคำสำนวน มีความเหมาะสม กระชับ รัดกุม สอดคล้องและไม่ขัดแย้งกัน

    2.6 ทำความเห็นหรือข้อสังเกตอื่นเพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อบังคับหรือคำสั่ง ถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

3. เมื่องานระเบียบและกฎหมาย พิจารณาตรวจร่างข้อบังคับหรือคำสั่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอ ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อพิจารณาตรวจสอบและ
นำเสนอความเห็นต่ออธิการบดีประกอบการพิจารณาลงนามหรือนำเสนอสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิญส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าแถลงหรือร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการ เนื้อหา และรายละเอียดข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ ตามข้อ 2

4. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาข้อบังคับหรือคำสั่งเสร็จสิ้น แล้ว งานระเบียบและกฎหมาย
จะดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการร่างข้อบังคับหรือคำสั่งให้กับส่วนงาน
เจ้าของเรื่องรายงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

5. ในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้ส่วนงานเข้าแถลงหรือชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการ เนื้อหา และรายละเอียดของข้อบังคับหรือคำสั่ง และงานระเบียบและกองนิติการเข้าร่วมชี้แจงในประเด็นที่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นของมหาวิทยาลัยอำนาจในการออกข้อบังคับหรือคำสั่งนั้น โครงสร้างและรูปแบบ และการใช้ถ้อยคำสำนวนของ
ร่างข้อบังคับหรือคำสั่ง

6. เมื่อข้อบังคับหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบให้ใช้บังคับแล้ว ให้ส่วนงานจัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้ทุกส่วนงานได้ทราบ และให้งานระเบียบและกฎหมายนำเข้าระบบฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย