Loading...

อัตรากำลัง


นายนัทธี ฤทธิ์ดี
ผู้อำนวยการกองนิติการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
โทร. 81-3137

นายสมเกียรติ นวนรา
หัวหน้างานนิติกรรมสัญญา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
โทร. 82-1154

นายขจรเกียรติ เฉลิมไทย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการคดี
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการคดี
โทร. 81-3138

นายสุริยา รัตนโคตร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและสอบสวน
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
โทร. 81-2058

นางสาวปัทมา คัจฉพันธุ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระเบียบและกฎหมาย
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
โทร. 81-3139

นางสาวธิดาทิพย์ รังสิโย
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนิติกรรมสัญญา
โทร. 82-1153

ว่าที่ร้อยโทสกล กิจจสัจจา
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนิติกรรมสัญญา
โทร. 82-1153


นายเอกสุวัชร์ ปกรสินไกรศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการคดี
โทร. 81-2036

นายชาญชัย จิระเดชประไพ
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการคดี
โทร. 81-3139


นายอรรถฤทธิ์ เต็กจินดา
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการคดี
โทร. 81-2036


นายวรัทภพ ดวงจิตสิริ
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานระเบียบและกฎหมาย
โทร. 81-3139

นางสาวกรัตสกลรัฒน์ สีเหนี่ยง
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานระเบียบและกฎหมาย
โทร. 81-3139

นายสว่างพงษ์ อิงคประภากุล
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวินัยและสอบสวน
โทร. 81-2059


นายพงศ์ธร พยัคฆ์มีธรรม
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวินัยและสอบสวน
โทร. 81-2059


นางสาวกมลพรรณ วิชิตสุรกิจ
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวินัยและสอบสวน
โทร. 81-2058

นางสาววรรณา ญาติรวี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองนิติการ
โทร. 81-3137

นายบุญช่วย ใจเลี้ยง
พนักงานบริการ
ลูกจ้างประจำ
กองนิติการ
โทร. 81-3137

แผนผังโครงสร้างบุคลากร