Loading...

แผนภูมิภาพโครงสร้างบุคลากร

อัตรากำลัง


นายยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองนิติการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
โทร. 81-3137


นายสมเกียรติ นวนรา
หัวหน้างานนิติกรรมสัญญา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
โทร. 82-1154


นายนัทธี ฤทธิ์ดี
หัวหน้างานระเบียบและกฎหมาย
นิติกรชำนาญการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
โทร. 81-2036


นายมนต์เทียน สุทธิประภา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและสอบสวน
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
โทร. 81-2058


นายขจรเกียรติ เฉลิมไทย
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการคดี
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการคดี
โทร. 81-3138


นางสาวธิดาทิพย์ รังสิโย
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนิติกรรมสัญญา
โทร. 82-1153


นายสุริยา รัตนโคตร
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวินัยและสอบสวน
โทร. 81-2059


นางสาวปัทมา คัจฉพันธุ์
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานระเบียบและกฎหมาย
โทร. 81-3139

 
ว่าที่ร้อยโทสกล กิจจสัจจา
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนิติกรรมสัญญา
โทร. 82-1153


นายสว่างพงษ์ อิงคประภากุล
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวินัยและสอบสวน
โทร. 81-2059


นายชาญชัย จิระเดชประไพ
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการคดี
โทร. 81-3139

 
นายเอกสุวัชร์ ปกรสินไกรศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการคดี
โทร. 81-2036


นางสาวยวียส ธวัลธรณ์ดิฐกุล
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการคดี
โทร. 81-2036


นางสาวกรัตสกลรัฒน์ สีเหนี่ยง
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว
งานการคดี
โทร. 81-3139


นายวรัทภพ ดวงจิตสิริ
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานระเบียบและกฎหมาย
โทร. 81-3139


นายพงศ์ธร พยัคฆ์มีธรรม
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวินัยและสอบสวน
โทร. 81-2058

 
นางวารี ระวังการณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)
กองนิติการ
โทร. 81-3137


นายบุญช่วย ใจเลี้ยง
พนักงานบริการ
ลูกจ้างประจำ
กองนิติการ
โทร. 81-3137