Loading...

เกี่ยวกับงานวินัยและสอบสวน

งานวินัยและสอบสวน เป็นหน่วยงานในสังกัดกองนิติการ สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมาย

ที่ตั้งสำนักงาน : กองนิติการ ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 6

บุคลากรประจำภายในงาน :
นายมนต์เทียน สุทธิประภา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและสอบสวน โทร.2058
นายสุริยา รัตนโคตร นิติกรปฏิบัติการ โทร.2059
นายสว่างพงษ์ อิงคประภากุล นิติกรปฏิบัติการ โทร.2059
นายพงศ์ธร พยัคฆ์มีธรรม นิติกรปฏิบัติการ โทร.2058

ภาระหน้าที่ : มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการทางจรรยาบรรณ การดำเนินการทางวินัย ดำเนินการสอบสวนและความรับผิดทางละเมิด ดำเนินการด้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับศูนย์ราชการใสสะอาดและส่งเสริมตรวจสอบความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ที่มิใช่การใช้สิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ การให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวน การดำเนินการทางวินัย จรรยาบรรณ และความรับผิดทางละเมิด พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

     - แบบ สว.1

     - แบบ สว.2

     - แบบ สว.3

     - แบบ สว.4

     - แบบ สว.5

     - แบบ สว.6

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระเบียบ ประกาศของศูนย์ฯ

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับของขวัญและสินน้ำใจ ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องกำหนดมาตรการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย "โครงการธรรมศาสตร์ใสสะอาด"

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561