มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
นโยบาย/บทสัมภาษณ์ของอธิการบดีเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
สรุปความคืบหน้าการดำเนินเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ...
สาระสำคัญโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ...
ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ฉบับเหลือง-แดง กับฉบับปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกำกับ 3 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 
-
-
-
พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-
พรบ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-
พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-
พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา
-
พรบ.มหาวิทยาลัยมหิดล
-
พรบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
พรบ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-
พรบ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
บันทึกการรับฟังความคิดเห็น
 
-
อธิการบดีตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 ในการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ... ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
-
อธิการตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 ในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ... ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร L.T.I. คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
-
รวมภาพเหตุการณ์ของอธิการบดีตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับ วันที่ 2 เมษายน 2551
บทความ/ความคิดเห็นที่น่าสนใจ
 
-
-
 

back