การทดรองจ่ายเงินในการปฏฺบัติราชการ
การรักษาการแทนประธานสภาข้าราชการ
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการณีมหาวิทยาลัยกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่น
การพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
การขอรับทุนบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาต่อของอาจารย์ประจำรายวิชา
การชะลอการจ่ายเงินค่าจ้างและหลักประกันสัญญา
แนวทางการบริหารเงินรายได้จากการใช้ห้องประชุม ประเภาศน์ อวยชัย
การเบิกเบี้ยประชุมกรณีมีผู้แทนเข้าประชุมแทน
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ.2534
การแก้ไขหนังสือแนบท้ายสัญญาการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
การจ่ายเงินชดเชยแก่พนักงานของโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจ่ายเงินค่าชดเชยการเลิกจ้าง พนักงานของวิทยาลัยนวัตกรรม
การประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรที่ทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
การพิจารณาคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกครูดีเด่น
การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ก.บ.ม.
การออกเลขประจำบ้านของอาคารทียูโดม เรสซิเดนเชียลคอมเพล็กซ์
ข้อพิจารณากรณีผู้รับทุนทำเฉพาะสัญญาลาศึกษา โดยมิได้ทำสัญญารับทุน
การพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้าคณะทำงานโครงการปรับปรุงห้องบรรยาย
 
 
back