บุคลากรงานการคดีและร่างระเบียบ

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3139 โทรสาร 0-2623-5089

นายนัทธี ฤทธิ์ดี
นายนัทธี ฤทธิ์ดี
นิติกร ๗
หัวหน้างานการคดีและร่างระเบียบ

ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม:
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่น 3 (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เนติบัณฑิตยสภา)
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารบุคคล (มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ทางปกครอง)
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับต้น (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
 
นายขจรเกียรติ เฉลิมไทย

 

นายขจรเกียรติ เฉลิมไทย
นิติกร

ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม:
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (ศศว.)
การป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ (สำนักงานศาลปกครอง)
แนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (มธ.)
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนและการดำเนินการทางวินัยในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
นายสุรพร ประดิษฐ์เทา

 

 

นายสุรพร ประดิษฐ์เทา
นิติกร

 

 

ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม:
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุภาครัฐ (มธ.)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (ศศว.)
นางสาวปัทมา คัจพันธุ์

 

 

นางสาวปัทมา คัจพันธุ์
นิติกร

 


ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม:
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้า
แนวทางการปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (สกอ.)

 

back