บุคลากรสังกัดงานวินัยและสอบสวน
   
 
ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม
   
นายมนต์เทียน  สุทธิประภา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและสอบสวน

นิติกรปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรม วิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวน และการดำเนินการทางวินัย
ในสถาบันอุดมศึกษา(สกอ.)
ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติการเครือข่ายทางกฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ”
 
   

นายสุริยา  รัตนโคตร

นิติกรปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 
   
นายณัฐสิทธิ์ โพธิ์เงิน
นิติกรปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อบรมหลักสูตร “การพัฒนากระบวนการดำเนินคดีปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ของสำนักงานอัยการสูงสุด
ร่วมกับสมาคมข้าราช การพลเรือนแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตร “มาตรการบังคับทางปกครองและการบังคับคดี ปกครอง” ของกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัย
และสถาบัน ประจำปี 2556
 
 

นายสว่างพงษ์ อิงคประภากุล

นิติกรปฏิบัติการ (พนักงานเงินรายได้)
นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อบรมหลักสูตร “การจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐานโดยสันติวิธี” ของสถาบันพระปกเกล้า
 

back