กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2555

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการ ออกจาก ราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
 

back