แบบฟอร์มตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การดำเนินการ ทางวินัย การอุธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551
แบบ สว.1
แบบ สว.2
แบบ สว.3
แบบ สว.4
แบบ สว.5
แบบ สว.6
แบบคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
แบบคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
แบบคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
แบบคำสั่งลดขั้นเงินเดือน
แบบคำสั่งปลด - ไล่อออก
แบบคำสั่งเพิ่มโทษ/ ลดโทษ/ งดโทษ/ ยกโทษ (รายงานสภา ข้อ 52)
แบบคำสั่งเพิ่มโทษ/ ลดโทษ/ งดโทษ/ ยกโทษ (กอม.วินิจฉัยอุทธรณ์ตามข้อ 95 แล้วรายงานสภาตามข้อ 96)
แบบคำสั่งเพิ่มโทษ/ ลดโทษ/ งดโทษ/ ยกโทษ (ข้อ 79 ว.1) ก.พ.อ.วินิจฉัยอุทธรณ์
แบบคำสั่งให้พักราชการ
แบบคำสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการไว้ก่อน
แบบคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ /กลับเข้ารับราชการ (กลับโดยไม่มีความผิด)
แบบคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/กลับเข้ารับราชการ (กลับโดยมีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง)
 
แบบฟอร์มตามข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ เพื่อรอรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2552
แบบคำขอออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
 
แบบฟอร์มตามข้อบังคับ มธ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2552
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


back