Loading...

แผนภูมิภาพโครงสร้างบุคลากร

 

 

 

อัตรากำลัง

นายยุทธนา เพชรโพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองนิติการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
โทร. 81-3137

นายสมเกียรติ นวนรา
หัวหน้างานนิติกรรมสัญญา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
โทร. 82-1154

นายนัทธี ฤทธิ์ดี
หัวหน้างานการคดีและรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานระเบียบและกฎหมาย
นิติกรชำนาญการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ)
โทร. 81-2036

 

นายมนต์เทียน สุทธิประภา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและสอบสวน
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
โทร. 81-2058

นายขจรเกียรติ เฉลิมไทย
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานการคดี
โทร. 81-3139

นางสาวธิดาทิพย์ รังสิโย
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนิติกรรมสัญญา
โทร. 82-1153

 

 

นายสุริยา รัตนโคตร
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวินัยและสอบสวน
โทร. 81-2059

นางสาวปัทมา คัจฉพันธุ์
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานระเบียบและกฎหมาย
โทร. 81-3139

นายณัฐสิทธิ์ โพธิ์เงิน
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวินัยและสอบสวน
โทร. 81-2058

 

 

ว่าที่ร้อยโทสกล กิจจสัจจา
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนิติกรรมสัญญา
โทร. 82-1153

นายสว่างพงษ์ อิงคประภากุล
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวินัยและสอบสวน
โทร. 81-2059

นายชาญชัย จิระเดชประไพ
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานระเบียบและกฎหมาย
โทร. 81-3139

 

 

นายเอกสุวัชร์ ปกรสินไกรศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานระเบียบและกฎหมาย
โทร. 81-2036

นางสาวยวียส ธวัลธรณ์ดิฐกุล
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว
งานการคดี
โทร. 81-2036

นางสาวกรัตสกลรัฒน์ สีเหนี่ยง
นิติกรปฏิบัติการ
พนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว
งานการคดี
โทร. 81-3139

 

 

นางวารี ระวังการณ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)
กองนิติการ
โทร. 81-3137

นายบุญช่วย ใจเลี้ยง
พนักงานบริการ
ลูกจ้างประจำ
กองนิติการ
โทร. 81-3137