อ.ก.ม.อุทธรณ์ และร้องทุกข์
     1. ติดต่อประสานงานเพื่อให้สามารถกำหนด นัด และดำเนินการประชุมได้อย่างเรียบร้อย
     2. บันทึกสรุปคำแถลงกาณณ์ด้วยวาจา ของผู้อุธรณ์ หรือผู้ร้องทุกข์
     3. บันทึกสรุปคำชี้แจงของพยาน หรือผู้เกี่ยวข้องกับกรณี
     4. พิจารณาวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริง
     5. วินิจฉัยทำความเห็นในเบื้องต้น เกี่ยวกับเรื่องการลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และเรื่องร้องทุกข์ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ม. อุธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
     6. จัดทำรายงานผลการพิจารณาของ อ.ก.ม. อุธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย