ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายทั่วไปแก่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่า ๆ
     1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายทั่วไป
     2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย
     3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตีความสัญญาการใช้สิทธิปรับ ริบหลักประกัน และการบอกเลิกสัญญา
     4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ และลูกจ้าง
     5. ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
     6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำสัญญาลาศึกษาต่อต่างประเทศ / ในประเทศ และสัญญารับทุน
          ทั้งนี้งานให้คำปรึกษาดังกล่าวข้างต้น แยกเป็นวิธีการให้คำปรึกษาได้ 3 วิธี คือ
     1. งานให้คำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
         1.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
         1.2 พิจารณาวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริง
          1.3 พิจารณาวินิจฉัยทำความเห็นในประเด็นที่ขอคำปรึกษา รายงานมหาวิทยาลัย หรือแจ้งหน่วยงาน ที่ขอคำปรึกษา
     2. งานให้คำปรึกษาในฐานะกรรมการ
          การปฏิบัติหน้าที่นิติกร บางครั้งบางกรณีอาจได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานให้ร่วมเป็น กรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณาให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อให้สามารถนำไปสู่ข้อสรูป ข้อยุติ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
     3. งานให้คำปรึกษา โดยวาจา
         3.1 พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับข้อหารือ
         3.2 พิจารณาวิเคราะห์ ให้ความเห็นในประเด็นตามที่ขอคำปรึกษา หรือให้คำแนะนำ หรือข้อสังเกตอื่นใด (ถ้ามี)