ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์ และบังคับคดี
     1. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการบังคับคดีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
     2. ติดตามสืบหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อดำเนินการบังคับคดี นำยึดทรัพย์สินและ อายัดสิทธิ เรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป
     3. แจ้งรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 
งานอื่น ๆ
     1. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการคดี ในเรื่องอื่น ๆ ตาม ปวพ, ปวอ, พ.ร.บ. ล้มละลาย และกฎหมายอื่น
     2. พิจารณาเสนอความเห็นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย การคดี ต่อมหาวิทยาลัย หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง
     3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย