งานดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีอื่น ๆ
งานดำเนินคดีแพ่ง
     1. สอบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบ รวบรวมหลักฐานเอกสาร เพื่อดำเนินคดีแพ่งกับลูกหนี้ ซึ่งบิดพริ้ว เพิกเฉย หรือปฏิเสธการชำระหนี้ โดยพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานเอกสาร ให้สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินคดีต่อไป
     2. สอบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบ รวบรวมหลักฐานเอกสาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกฟ้องเป็นจำเลย และพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมหลักฐานเอกสาร ให้สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินคดีต่อไป
     3. เป็นผู้แทนคดีและประสานงานกับพนักงานอัยการจนคดีถึงที่สุด
     4. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเจรจาตกลง ประนีประนอมยอมความ ทั้งก่อนดำเนินคดี และในระหว่าง
ดำเนินคดี
     5. พิจารณาเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิอุทธรณ์ ฎีกา คำพิพากษา
     6. แจ้งรายงานผลการดำเนินการ ให้มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 
ดำเนินคดีล้มละลาย
     1. สอบสวน ข้อเท็จจริง ตรวจสอบ รวบรวมหลักฐานเอกสาร เพื่อดำเนินคดีล้มละลาย กับลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งเพิกเฉย ปฏิเสธ การชำระหนี้โดยพิจารณาเสนอเรื่อง พร้อมหลักฐานเอกสารให้สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินคดีล้มละลายต่อไป
     2. เป็นผู้แทนคดีและประสานงานกับพนักงานอัยการ เจ้าพนักงานบังคับคดีในการดำเนินคดีล้มละลาย จนคดีถึงที่สุด และดำเนินการเช่นเดียวกับงานดำเนินคดีแพ่ง ตามข้อ 4, 5 และ 6
 
งานดำเนินคดีอาญา
     1. สอบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบ รวบรวมหลักฐานเอกสาร เพื่อดำเนินการแจ้งความ ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในความผิดอาญา
     2. ติดตาม ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับเจ้าพนักงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     3. แจ้งรายงานผลการดำเนินการ ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 
งานดำเนินคดีปกครอง
     1. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายระเบียบ รวบรวมหลักฐานเอกสาร จัดทำรายงานเสนอ มหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติดำเนินคดี กับลูกหนี้คดีปกครอง และเสนอเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีต่อไป
     2. เป็นผู้แทนคดีประสานงานกับพนักงานอัยการจนคดีถึงที่สุด
     3. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย/ระเบียบ รวบรวมพยานหลักฐานเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา จัดทำคำให้การแก้คำฟ้องคดีปกครองที่มหาวิทยาลัย หน่วยงาน หรือผู้บริหาร เป็นผู้ถูกฟ้องคดี
     4. รับผิดชอบ ประสานงานการดำเนินคดีปกครองจนคดีถึงที่สุด