ดำเนินการติดตามหนี้ของมหาวิทยาลัย
     1. ติดตามทวงถามให้ลูกหนี้ผู้ผิดสัญญาลาศึกษา ฯ ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ
     2. ติดตามทวงถามให้ลูกหนี้ทุกประเภท ของมหาวิทยาลัยชำระหนี้
     3. พิจารณาเงื่อนไขการชำระหนี้การผ่อนชำระหนี้ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ
     4. ดำเนินการทำข้อตกลงสัญญา ประนีประนอมยอมความ สัญญารับสภาพหนี้ สัญญาผ่อนชำระหนี้
ตามระเบียบราชการ
     5. แจ้งรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ