ดำเนินเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
     1. งานสอบสวน
         1.1 สอบสวนหรือร่วมเป็นกรรมการสอบสวนตามคำสั่งของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิด
         1.2 สอบหาข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานเสนอความเห็นตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ
     2. งานความรับผิดทางละเมิด
         2.1 สอบหาข้อเท็จจริง เบื้องต้น พิจารณาดำเนินการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
และแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กรณีทรัพย์สินราชการ เสียหาย สูญหาย
         2.2 ดำเนินการสอบสวน และปฏิบัติ ตามระเบียบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
         2.3 ดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ตามระเบียบการพัสดุฯ
         2.4 ดำเนินการขอหักค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่สูญหาย หรือเสียหายจากกระทรวงการคลัง
         2.5 แจ้งผลการสอบสวนให้หน่วยงาน หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมเรียกชดใช้ครั้งแรก กรณีมีผู้รับผิด
ทางละเมิด
         2.6 พิจารณาดำเนินการกรณีผู้ต้องรับผิดทางละเมิด เสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวน ผลการสอบสวน
         2.7 สอบสวน รวบรวม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบุคคลภายนอก กระทำละเมิด หรือก่อความเสียหายใด ๆ แก่มหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาค่าเสียหาย ติดต่อประสานงานกับผู้กระทำผิดละเมิด ให้ชำระค่าเสียหาย และ
รายงานข้อเท็จจริง แก่มหาวิทยาลัย
         2.8 พิจารณาเงื่อนไขการชำระหนี้ การผ่อนชำระหนี้ และดำเนินการทำสัญญารับสภาพหนี้ ตาม
ระเบียบความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่