ดำเนินการทางด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร
   1. พิจารณาดำเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการ ลูกจ้างกระทำผิดวินัย
        1.1 สืบสวนหาข้อเท็จจริง พิจารณาความผิดและกำหนดโทษ จัดทำรายงานเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัย กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
        1.2 สอบหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น สืบสวนสอบสวน พิจารณาความผิด กำหนดโทษ จัดทำรายงาน เสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัย กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
        1.3 ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
        1.4 ทำคำสั่งลงโทษข้าราชการ ลูกจ้าง กรณีกระทำผิดวินัย และให้ออกจากราชการ เพราะเหตุอื่น
        1.5 รายงานการลงโทษ หรือการดำเนินการทางวินัย
        1.6 พิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ - อุธรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้าง
        1.7 พิจารณาเรื่องการสั่งพักข้าราชการ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน ของข้าราชการ ลูกจ้าง และทำคำสั่งเสนอมหาวิทยาลัย
   2. พิจารณาดำเนินการเสริมสร้าง และพัฒนาให้ข้าราชการ ลูกจ้างมีวินัย ซึ่งให้กระทำโดย การปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี การฝึกอบรม การจูงใจ หรือการอื่นใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง ไปในทางที่มีวินัย
   3. พิจารณาดำเนินการป้องกันมิให้ข้าราชการ ลูกจ้าง กระทำผิดวินัย
        3.1 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวินัยแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง
        3.2 ให้ความรู้เรื่องวินัย โดยการเป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
        3.3 เผยแพร่ความรู้เรื่องวินัยให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง