ตรวจ ยกร่าง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
     1. ตรวจ ยกร่าง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
     2. ตรวจ ยกร่าง ประกาศ คำสั่ง หนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัย
     3. ชี้แจง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมาย
     4. ร่วมเป็นกรรมการ หรือคณะทำงานร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯ ของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน