คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
     1. ติดต่อประสานงาน เพื่อให้สามารถกำหนดนัด และดำเนินการประชุมได้อย่างเรียบร้อย
     2. บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา หรือพยานในระหว่างการสอบสวน
     3. ร่วมสอบสวน พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
     4. พิจารณาวิเคราะห์สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่สอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวน เพื่อวินิจฉัยทำความเห็น
     5. จัดทำรายงานผลการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบสวน เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อวินิจฉัยสั่งการ