คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย
     1. ติดต่อประสานงาน เพื่อให้สามารถกำหนดนัด และดำเนินการประชุมได้อย่างเรียบร้อย
     2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ
     3. ร่วมพิจารณา เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ขอคำปรึกษา
     4. จัดทำบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ
     5. จัดทำบันทึกรายงานมติ หรือผลการประชุมเสนอต่อมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ขอคำปรึกษา