จัดทำนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัยทุกชนิด
     1. งานร่างและตรวจสอบสัญญา
          1.1 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์
          1.2 สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์
          1.3 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์
          1.4 สัญญาให้จำหน่ายอาหาร / อาหารว่าง / เครื่องดื่ม
          1.5 สัญญาจ้างทำครุภัณฑ์
          1.6 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
          1.7 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุง ทำความสะอาดสถานที่
          1.8 สัญญาจ้างขนส่งคนโดยสาร
          1.9 สัญญาจ้างดูแลกำจัดปลวก
          1.10 สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
          1.11 สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
          1.12 สัญญาจ้างซ่อมรถยนต์
          1.13 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์
          1.14 สัญญาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
          1.15 สัญญาเช่าให้บริการสื่อสารข้อมูล DATANET
          1.16 สัญญาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
           1.17 สัญญาให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
          1.18 สัญญาของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
     2. งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาภายหลังลงนามสัญญาแล้ว
     3. งานร่างและตรวจสอบสัญญาในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับจ้าง
          3.1 สัญญาจ้างทำวิจัย ฯ
          3.2 สัญญาจ้างที่ปรึกษา ฯ
     4. งานร่างและตรวจสอบสัญญาการเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์/พยาบาล ฯ
     5. งานร่างและตรวจสอบสัญญาอันเกิดจากการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ
     6. งานร่างและตรวจสอบสัญญาอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย