ภาระงานต่าง ๆ
จัดทำนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัยทุกชนิด
ตรวจ ยกร่าง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ดำเนินการทางด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร
ดำเนินเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ดำเนินการติดตามหนี้ของมหาวิทยาลัย
งานดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีอื่น ๆ
ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์ และบังคับคดี
ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายทั่วไปแก่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ
อ.ก.ม.อุทธรณ์ และร้องทุกข์
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
 
back