กฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พ.ศ.2515..
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2500
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2516
 
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2527
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2526

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2524

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2525

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2522
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2520
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2519

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2528

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2529
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แก้ไขเพื่อเติมปี 2531 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2532

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2537

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2537

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2538

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2539
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2539
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2540
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่10) พ.ศ.2540

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2544

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2532
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2533

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2539

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2539

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2536
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2545

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร สำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ... ปี 2530 ..

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ... ปี 2531..

ประกาศสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ... ปี 2540..

ประกาศ การตั้งกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการโดยคุณวุฒิ ตามพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ.2476..
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 178 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2515..