กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครอง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2540
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2540
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540

กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2540

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2542
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2542
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2542
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2542
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2542
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2542
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2543
ระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2532..
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 ..