กฎหมายอื่นเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
ประกาศ - กฎ - ข้อบังคับ - กพอ.

กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2550
ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักแกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2549
 

ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักแกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2550 ..

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2550

ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยได้รับเงินเดือนสูงกว่า คุณวุฒิหรือเงินเดือน ที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2550

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550

ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ.2550

ข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พศ.2547
พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2502..
พระราชบัญญัติสภาการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2512..
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ
กฎกระทราวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎกระทรวง (พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎกระทรวงฉบับที่ 2(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ หรือจัดให้ มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มี คำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประกาศคณะกรรมการประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ ที่หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาาของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พ.ศ.2540
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2544
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ.2539 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พศ2539 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2549
พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2549
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546