ระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
               1. ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับของขวัญและสินน้ำใจ ของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2548
               2. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย "โครงการธรรมศาสตร์ใสสะอาด"
               3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
               4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ของอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
               5. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดมาตรการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ