หากพบเห็นเหตุการณ์ทุจริตประพฤติมิชอบ การรับสินบน หรือคอร์รัปชันใดๆ สามารถแจ้งเบาะแส ที่เป็นประโยชน์ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริง

เพื่อให้ระบบการแจ้งข้อมูลมีประสิทธิภาพ ขอความกรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้

 
ชื่อ - นามสกุล :
 
โทรศัพท์ :
 
e-mail address :
 
ข้อความ :
                                                         
 
"ให้ผู้ร้องเรียนระบุชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ ของผู้ร้องเรียน ที่สามารถติดต่อได้ ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ ของเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน หากระบุข้อมูลไว้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด พิจารณาไม่รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการตรวจสอบ"