การดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีแผนงาน / กิจกรรม ดังนี้
 
1. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
2. จัดให้มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
3. จัดโครงการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “คอร์รัปชั่นกับการล่มสลายของสังคม”
4. สัมมนาผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. อบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการประจำปี 2548 (พนักงานใหม่) เรื่อง “กฎหมายธรรมศาสตร์ / วินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข
6.อบรมหลักสูตร “พัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ” ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทางวิชาการ (สาย ข-ค) ซึ่งมีอายุปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
7. จัดบรรยายพิเศษให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง “ข้อควรระวังสำหรับผู้บริหารในการจัดซื้อจัดจ้าง และวินัยทาง งบประมาณและการคลังที่ควรทราบ”
8. จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีทุจริต”
9. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับของขวัญและสินน้ำใจของเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548
11. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. ส่งเสริมให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) คู่มือการปฏิบัติงาน (Manual) และคำบรรยายลักษณะงาน (Job description)
13. ปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี
14. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ ให้เกิดระบบควบคุม การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
16. ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเผยแพร่ขั้นตอนการรับฟังข้อร้องเรียน ภาพสถานที่ตั้งตู้รับเรื่องราว
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้ทราบ
17. จัดทำ Web site ศูนย์ราชการใสสะอาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
19. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดมาตรการการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
20. ดูแล กำกับมาตรฐานและความเป็นธรรม ในการรับเข้าศึกษาในการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความ เชื่อมั่น ในความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน
21. มอบหมายให้ 6 องค์กรหลักเป็นเครือข่ายหน่วยงานใสสะอาดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์