ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ประสานราชกรใสสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

 
                      ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ของทางราชการ และประกาศเป็นแผนระดับชาติ กำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถ บรรลุผลอย่างจริงจัง นั้น
   
                      เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอดคล้องตามนโยบาย ของรัฐบาล และเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงเป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการจัดตั้ง และบริหารงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531 อธิการบดีจึงตราระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
                      ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พ.ศ.2553"
   
                      ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
   
                      ข้อ 3 ให้ยกเลิก
                      (1) คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 690/2548 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 10
มีนาคม 2548
                      (2) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ลงวันที่ 1 เมษายน 2548
                      (3) คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1500/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ลงวันที่ 3 กันยายน 2550
                      (4) คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ 2107/2550 เรื่อง เปลี่ยนแปลงตำแหน่งในคณะกรรมการบรหารศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550
   
                      ข้อ 4 ในระเบียบนี้
                      "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      "สภามหาวิทยาลัย" หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      "อธิการ" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด" หมายความว่า ศูนยฺ์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
   
                      ข้อ 5 ให้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานนิติการ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารงานเกี่ยวกับการสร้างราชการใสสะอาดในมหาวิทยาลัย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
                      (1) จัดทำแผนกลยุทธ์ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใสสะอาด"
                      (2) ดำเนินการ กำกับ ติดตาม เพื่อให้แผนกลยุทธ์ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใสสะอาด" บรรลุตามวัตถุประสงค์
                      (3) จัดทำแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                      (4) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
                      (5) ประสานการทำงานกับสำนักงาน ก.พ. ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
                      (6) รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานราชการใสสะอาดต่อสภามหาวิทยาลัย
                      (7) ดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
   
                      ข้อ 6 การจัดทำแผนกลยุทธ์" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใสสะอาด" เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
และมหาวิทยาลัย อย่างน้องต้องคำนึงถึง 3 มาตรการหลัก ได้แก่
                      (1) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน
                      (2) มาตรการส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม
                      (3) มาตรการตรวจสอบความโปร่งใจ
   
                      ข้อ7 ให้มีคณะกรรมการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ประกอบด้วย
                      (1) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานนิติการ เป็นประธานกรรมการ
                      (2) ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ
                      (3) ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ
                      (4) ประธานสภาข้าราชการ เป็นกรรมการ
                      (5) ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นกรรมการ
                      (6) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ
                      (7) ผู้อำนวยการสำนังานตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการ
                      (8) ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ เป็นกรรมการ
                      (9) หัวหน้างานวิจัยและสอบสวน เป็นกรรมการและเลขานุการ
                      ในกรณีที่เห็นสมควร ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง หรือหลายคนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้
                      ให้คณะกรรมการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 และข้อ 6 ในการนี้ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้
                      ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อนี้ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ
   
                      ข้อ 8 การยื่นหรือส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด ตรวจสอบและดำเนินการ ให้สามารถกระทำได้ดังนี้
                      (1) ส่งเรื่องร้องเรียนทางตู้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งติดตั้งอยู่หน้าที่ทำการศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ที่ท่าพระจันทร์ และที่อื่น ๆ ที่ได้ติดตี้งไว้
                      (2) ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการศูนยืประสานราชการใสสะอาด สำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200 โดยลงชื่อ ผู้ร้องเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อผู้ถ฿กร้องเรียนและเหตุ ที่ร้องเรียน
                      (3) ร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในเวลาราชการ
กรณีที่มีการร้องเรียนมิได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน พร้อมให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย
                      (4) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
                      เรื่องร้องเรียนที่มิได้ระบุชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ศูนย์ประสานราชการ
ใสสะอาดจะไม่รับพิจารณา เว้นแต่เรื่องร้องเรียน หรือบัตรสนเท่ห์รายใดที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง หรือชี้พยานบุคคลแน่นอน
อาจรับพิจารณาได้เป็นกรณีเฉพาะเรื่องเฉพาะราย
   
                      ข้อ 9 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมองหมายดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานความเห็น
พร้อมข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีโดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
                      ให้คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อแจ้งผล หรือตอบข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
   
                      ช่อ 10 ในกรณีที่คณะกรรมการหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงตามเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ
และปรากฎผลการตรวจสอบว่า มีบุคคลของมหาวิทยาลัย มีพฤติการณ์การกระทำเข้าลักษณะมีมูล เป็นการกระทำทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
ให้คณะกรรมการเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยต่อไปด้วย
   
                      ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และปรากฎว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีมูลกรณีเดียวกับเรื่อง ที่หน่วยงาน
หรือมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัย ให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือดำเนินการทางวินัยตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ
   
                      ข้อ 11 ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบให้คณะกรรมการมีอำนาจเชิญบุคคล ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือชี้แจง รวมทั้งให้หน่วยงานและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการได้
   
                      ข้อ 12 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ประสานราชการใสสะอาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดอย่างเพียงพอ และให้บุคคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ให้ความร่วมมือประสานงาน อำนวยความสะดวก ในการจัดส่งหลักฐานเอกสาร คำชี้แจง หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ร้องขอด้วย
   
                      ข้อ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ และมีอำนาจออกประกาศ คำสั่ง หรือการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้
   
 
               ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ2553
 
(ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์)
อธิการบดี