มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ข้อมูลจาก กองการเจ้าหน้าที่


กรณีไม่เปลี่ยนสภานภาพ

 • สถานภาพยังคงเป็นข้าราชการเหมือนเดิมจน เกษียณอายุราชการ การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์และ สวัสดิการ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ
 • ระเบียบข้อบังคับ ออกนอกระบบของ มธ.

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2558 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานะของข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ.2558
  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการ มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 ใช้บังคับ
   

  การเปลี่ยนสภานภาพข้าราชการพลเรือนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  คู่มือพนักงานใหม่ ปี 2559
  ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนสถานภาพ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
    ภาพแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ
    แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ปสพ. 1)
    แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เปลี่ยนสภาพมาจากข้าราชการ ฉบับใหม่
  หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
  เปรียบเทียบสิทธิการรับบำเหน็จ - บำนาญ กรณีเป็น กบข. และไม่เป็น กบข.
  บัญชีอัตราเงินเดือนอ้างอิงของพนักงานมหาวิทยาลัยสำหรับหักเงินสะสม กบข. ของข้าราชการที่ส่ง กบข. ต่อโดยยังไม่ขอรับบำนาญ
  คู่มือการกรอกเอกสารเพื่อขอรับบำเหน็จ-บำนาญ click Download แบบฟอร์ม
    แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญฯ (แบบ 5300 จำนวน 2 ชุด)
    แบบขอรับเงินจากกองทุน กรณีสมาชิกเป็นผู้รับเงิน (แบบ กบข.รง 008/1/2555 จำนวน 1 ชุด)
    หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3 จำนวน 1 ชุด)
    แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญ (แบบ สรจ.1 จำนวน 1 ชุด)
    หนังสือยินยอมให้หักเงินบำเหน็จบำนาญปกติ เพื่อชำระหนี้ของทางราชการฯ (จำนวน 1 ชุด)
    หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (จำนวน 1 ชุด)
    หนังสือรับรองทายาท (จำนวน 1 ชุด)
    หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (จำนวน 1 ชุด)
    แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (แบบ ทบ 1 จำนวน 1 ชุด)
    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 1 รูป) (กรณีไม่มีรูปงานทะเบียนประวัติมีบริการถ่ายรูปให้)
    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 3 ชุด) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 3 ชุด) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี (จำนวน 3 ชุด) (บัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่สามารถนำมาใช้ได้)
    สำเนาใบมรณบัตร บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร กรณีถึงแก่กรรม (จำนวน 1 ชุด) หากสูญหายให้ไปติดต่อทะเบียนราษฎร์และนำมาส่งภายหลัง
   

  สิทธิประโยชน์ของข้าราชการเมื่อเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับ คือ

  เงินเดือนเพิ่มเป็น 1.4 เท่า (ยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ)
  เงินบำเหน็จ หรือ บำนาญ (แล้วแต่กรณี) click เข้าระบบคำนวณบำเหน็จ หรือบำนาญ
  เงินประจำตำแหน่ง
  เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก
  สิทธิการเป็นข้าราชการบำนาญ จะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเหมือนเดิมทุกประการ
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับต่อเนื่องเสมือนเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยน สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ยกเว้น
  เหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งจะได้รับต่อเมื่อได้ปฏิบัติราชการในฐานะข้าราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี click ข้อมูลเพิ่มเติม
  วีดิทัศน์ เสวนาอธิการบดีพบประชาคม "โค้งสุดท้าย : ธรรมศาสตร์ออกนอกระบบราชการ" วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
  อธิการบดีตอบข้อข้องใจ 101 คำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับ
   

  Copyright © 2015 Thammasat University


  จัดทำโดย หน่วยเว็บและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์