กองนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฎิบัติภาระงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดทำนิติกรรม สัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาประโยชน์ ในที่ ราชพัสดุ หรือนิติกรรมสัญญาอื่นที่มีผลผูกพันมหาวิทยาลัย งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย งานติดตามหนี้ งานคดีความต่าง ๆ งานบังคับคดี งานร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ งานสอบสวน และดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด  งานสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ของมหาวิทยาลัยและปฎิบัติงานอื่นตามที่ อธิการบดีมอบหมาย 
กองนิติการ แบ่งส่วนงานเป็น 3 งาน ดังนี้
1. งานนิติกรรมสัญญา
          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  การตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และจัดทำความเห็น เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ และสิทธิตามกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย ต่าง ๆ
2. งานการคดีและร่างระเบียบ
          มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีแรงงาน และคดีความ อื่น ๆ การบังคับคดีตามคำพิพากษา การติดตามหนี้ การร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย การจัดระบบ การจัดทำร่าง กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งดำเนินการในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ
3. งานวินัยและสอบสวน
           มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวน และดำเนินการทางวินัย และความรับผดทางละเมิด ดำเนินการ เกี่ยวกับการ ใช้สิทธิอุทธรณ์ / ร้องทุกข์ ของบุคลากร การใช้มาตรการบังคับทางการปกครอง และการให้คำปรึกษา/ แนะนำ เกี่ยวกับ การสอบสวน / การดำเนินการทางวินัย / การใช้สิทธิร้องทุกข์ และการขอความเป็นธรรม