สำนักงานนิติการ มีหน้าที่รับผิดชอบปฎิบัติภาระงานด้านกฎหมายของ มหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดทำนิติกรรม สัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาประโยชน์ ในที่ ราชพัสดุ หรือนิติกรรมสัญญาอื่น ที่มีผล ผูกพันมหาวิทยาลัย งานให้คำ ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย งานติดตามหนี้ งานคดีความต่าง ๆ งานบังคับคดี งานร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย งานสอบสวน และ ดำเนินการ ทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ งานสอบสวน และดำเนินการ ตามกฎหมาย ว่าด้วยความรับผิด ทางละเมิด  งานสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ ของมหาวิทยาลัยและปฎิบัติงานอื่นตามที่ อธิการบดีมอบหมาย 
สำนักงานนิติการ แบ่งส่วนงานเป็น 3 งาน ดังนี้
1. งานสัญญาและกฎหมาย
          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  การตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และจัดทำความเห็น เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ และสิทธิตามกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย ต่าง ๆ
2. งานการคดีและร่างระเบียบ
          มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีแรงงาน และคดีความ อื่น ๆ การบังคับคดีตาม คำพิพากษา การติดตามหนี้ การร่าง และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย การจัดระบบ การจัดทำร่าง กฎหมายและการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งดำเนินการ ในเรื่อง การเป็นมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐ
3. งานวินัยและสอบสวน
           มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวน และดำเนินการทางวินัย และความรับผดทางละเมิด ดำเนินการ เกี่ยวกับการ ใช้สิทธิอุทธรณ์ /
ร้องทุกข์ ของบุคลากร การใช้มาตรการบังคับทางการปกครอง และการให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับ การสอบสวน/การดำเนินการทางวินัย/การใช้สิทธิร้องทุกข์ และการขอความเป็นธรรม